HAIR CATALOG

ハンサムショート(HR-523)
ハンサムショート(HR-523)
D´L
AFLOAT D’L ヘアクリエーターYANAGIHARA HIROKI
インスタで人気のグレージュ(HR-522)
インスタで人気のグレージュ(HR-522)
D´L
AFLOAT D’L ヘアクリエーターYANAGIHARA HIROKI
ハンサムショート(HR-521)
ハンサムショート(HR-521)
D´L
AFLOAT D’L ヘアクリエーターYANAGIHARA HIROKI
ちょっとオシャレなショートヘア(HR-520)
ちょっとオシャレなショートヘア(HR-520)
D´L
AFLOAT D’L ヘアクリエーターYANAGIHARA HIROKI
人気のハンサムショート(HR-519)
人気のハンサムショート(HR-519)
D´L
AFLOAT D’L ヘアクリエーターYANAGIHARA HIROKI
ハンサムショートヘア(HR-518)
ハンサムショートヘア(HR-518)
D´L
AFLOAT D’L ヘアクリエーターYANAGIHARA HIROKI
ハンサムショート(HR-517)
ハンサムショート(HR-517)
D´L
AFLOAT D’L ヘアクリエーターYANAGIHARA HIROKI
ウィンターショート(HR-516)
ウィンターショート(HR-516)
D´L
AFLOAT D’L ヘアクリエーターYANAGIHARA HIROKI
大人可愛いショートヘア(HR-516)
大人可愛いショートヘア(HR-516)
D´L
AFLOAT D’L ヘアクリエーターYANAGIHARA HIROKI
大人のショートヘア(HR-515)
大人のショートヘア(HR-515)
D´L
AFLOAT D’L ヘアクリエーターYANAGIHARA HIROKI
大人のショートボブ(HR-514)
大人のショートボブ(HR-514)
D´L
AFLOAT D’L ヘアクリエーターYANAGIHARA HIROKI
大人のニュアンスショートパーマ(HR-513)
大人のニュアンスショートパーマ(HR-513)
D´L
AFLOAT D’L ヘアクリエーターYANAGIHARA HIROKI
大人のショートパーマ(HR-512)
大人のショートパーマ(HR-512)
D´L
AFLOAT D’L ヘアクリエーターYANAGIHARA HIROKI
ハンサムショートにポイントパーマ(HR-511)
ハンサムショートにポイントパーマ(HR-511)
D´L
AFLOAT D’L ヘアクリエーターYANAGIHARA HIROKI
大人可愛いショートヘア(HR-510)
大人可愛いショートヘア(HR-510)
D´L
AFLOAT D’L ヘアクリエーターYANAGIHARA HIROKI
ハンサムなショートヘア(HR-509)
ハンサムなショートヘア(HR-509)
D´L
AFLOAT D’L ヘアクリエーターYANAGIHARA HIROKI
大人が憧れるショートヘア(HR-507)
大人が憧れるショートヘア(HR-507)
D´L
AFLOAT D’L ヘアクリエーターYANAGIHARA HIROKI
人気ひし形ショート(HR-506)
人気ひし形ショート(HR-506)
D´L
AFLOAT D’L ヘアクリエーターYANAGIHARA HIROKI
バングカット(HR-505)
バングカット(HR-505)
D´L
AFLOAT D’L ヘアクリエーターYANAGIHARA HIROKI
ショート(HR-504)
ショート(HR-504)
D´L
AFLOAT D’L ヘアクリエーターYANAGIHARA HIROKI
ニュアンスボブ(HR-503)
ニュアンスボブ(HR-503)
D´L
AFLOAT D’L ヘアクリエーターYANAGIHARA HIROKI
ウルフショート(HR-501)
ウルフショート(HR-501)
D´L
AFLOAT D’L ヘアクリエーターYANAGIHARA HIROKI
#小顔ショート(HR-501)
#小顔ショート(HR-501)
D´L
AFLOAT D’L ヘアクリエーターYANAGIHARA HIROKI
黒髪コンパクトボブ(HR-433)
黒髪コンパクトボブ(HR-433)
D´L
AFLOAT D’L ヘアクリエーターYANAGIHARA HIROKI
PAGE TOP